De Club

Huishoudelijk Reglement

Gembo is een open, familiale club. Iedereen is welkom en dat weerspiegelt zich in onze deelwerkingen. We willen ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in onze club.
Daarom vragen we onze leden respect voor andere clubleden, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters. We kijken niet naar geslacht, culturele achtergrond, etnische herkomst, geaardheid, beperking of socio-economische status. Iedereen verdient het om van zijn/haar favoriete hobby basketbal te kunnen genieten.
Om basketbal in deze positieve sfeer mogelijk te maken, volgen we enkele essentiële regels. Deze regels moeten door onze clubleden gekend zijn en ze moeten die respecteren. Wanneer iemand ertegen zondigt, grijpen we als club in.

Bestuur
1. Gembo is een VZW, met een raad van bestuur. Die raad van bestuur overkoepelt de hele club, maar kan bevoegdheden delegeren aan een dagelijks bestuur.
2. Het bestuur beheert en leidt de club naar best vermogen. Het streeft tijdens zijn beraad naar unanimiteit in de besluitvorming.
3. Het bestuur komt ten minste om de twee maanden in vergadering bijeen. Bovendien kan een individueel bestuurslid het bestuur te allen tijde samenroepen.
4. Onder het toezicht van het bestuur functioneren thematische raden die een deel van de clubwerking uitvoeren. Deze raden komen regelmatig samen, al dan niet onder het voorzitterschap van een bestuurslid. Het bestuur roept zulke raden in het leven al naargelang de clubontwikkelingen dit vragen.
5. De raden rapporteren aan het bestuur, dat bij gemotiveerd besluit de beslissingen van de raden kan herroepen.
6. Ieder clublid kan zich met voorstellen, opmerkingen of klachten wenden tot een bestuurslid of een raadslid. Deze kunnen die punten op de agenda van respectievelijk de bestuurs- of een raadsvergadering laten inschrijven, of ze vrij ter sprake brengen tijdens een vergadering.

Algemeen – Tucht – Sancties
7. De spelers zijn automatisch lid (‘toegetreden leden’) van de club. Zij betalen jaarlijks een lidgeld. De hoogte ervan wordt door het bestuur bepaald. Het dient vóór 1 september aan de penningmeester te zijn overgemaakt, op straffe van schorsing. Clubleden die provinciaal of nationaal scheidsrechter zijn, worden van de lidgeldverplichting vrijgesteld; dit geldt ook voor de trainers die bij de club werkzaam zijn.
8. Ook niet-spelers kunnen lid worden, eventueel na betaling van een door het bestuur bepaalde bijdrage.
9. Elk lid dat, op welke wijze ook, de naam van de club in diskrediet brengt, zal zich daaromtrent bij de relevante raad of het bestuur dienen te verantwoorden. Er kan een sanctie opgelegd worden.
10. Als de relevante raad of het bestuur tot een sanctie besluit, dan wordt het betrokken lid (en/of diens ouders) daarvan in kennis gesteld. Deze(n) kan/kunnen dan nog aan het bestuur vragen om gehoord te worden.
11. Wordt de club aansprakelijk gesteld voor de schade die voor, tijdens of na een wedstrijd of een training door een lid wordt aangericht, dan zal de club die schade op dat lid verhalen.
12. Een lid dat tijdens een wedstrijd wordt uitgesloten en voor een tuchtraad moet verschijnen, zal de eventuele boete en procedurekosten zelf moeten betalen.
13. Ieder lid is verantwoordelijk voor de kledij en het materiaal dat hem/haar wordt toevertrouwd. Schade of verlies dient vergoed.
14. Clubkledij mag enkel ter gelegenheid van wedstrijden in het kader van de club worden gedragen.
15. Bij het vergeten van een identiteitskaart vanaf de categorie U16 dient de speler de volgende boete te betalen: seniors: €10 en jeugd: €5

Wedstrijden – Trainingen
16. De spelers ondergaan jaarlijks op eigen kosten een geneeskundig onderzoek. Dit is een dwingende regel van de VBL : spelers/speelsters zonder medisch attest mogen niet aan officiële wedstrijden deelnemen.
17. De leden zijn verzekerd volgens de reglementen van de VBL (of KAVVV of Parantee). De basisverzekeringspremie is inbegrepen in het lidgeld.
18. De spelers/speelsters bieden zich voor de wedstrijden op het door de coach bepaalde tijdstip aan en helpen bij thuiswedstrijden de verantwoordelijken met het klaarzetten en het afruimen van het terrein.
19. Seniors, U21, U18 en U16 overhandigen voor de wedstrijd hun identiteitskaart aan de ploegverantwoordelijke of coach. Het in gebreke blijvende lid betaalt de vastgestelde boete aan de ploegverantwoordelijke (zie punt 15).
20. Voor de wedstrijden in het kader van de Beker van Vlaanderen opteert het bestuur in principe voor de sterkst mogelijke ploeg per jeugdcategorie. Het selecteert de spelers in overleg met de trainers/coaches van de betreffende ploegen.
21. Iedere speler/speelster is verplicht aan de trainingen deel te nemen. Kan hij/zij om een of andere reden niet aanwezig zijn, dan zal hij/zij de trainer of de begeleider onverwijld verwittigen.
22. De spelers/speelsters zijn op de vastgestelde tijd op de training aanwezig, zodat deze tijdig kan beginnen. Het terrein mag echter niet worden betreden zolang het niet vrij is.
23. Leden dragen zorg voor het materiaal van de club en de sportaccommodaties die de club gebruikt. Dat zowel op training, bij thuiswedstrijden als op verplaatsing. Het is bijvoorbeeld verboden om aan ringen of doelstellen te hangen. Kleedkamers moeten netjes worden achtergelaten. Indien dit gevraagd wordt, helpen de spelers/speelsters de kleedkamers op te kuisen.

Trainers
24. De trainers ijveren ervoor om met de hun toegewezen ploeg de sportieve doelstellingen van het bestuur te verwezenlijken. Zij houden zich ter beschikking van het bestuur met het oog op eventuele tussentijdse evaluaties of andere besprekingen in verband met hun ploeg.
25. De trainers zullen in hun ploeg een sportieve geest creëren; tevens zullen zij het imago van de club hooghouden.
26. De trainers houden een lijst bij van de aanwezigheden van de spelers/speelsters op de trainingen. Blijft een van hun spelers/speelsters naar hun mening te vaak van de trainingen weg, dan melden zij dat aan het bestuur. Dat neemt contact op met de betrokken speler/speelster, of eventueel met zijn/haar ouders.

Grensoverschrijdend gedrag
27. We gaan respectvol met elkaar om. Pestgedrag, machtsmisbruik, agressie, racisme en geweld worden niet geaccepteerd in de club. Grensoverschrijdend gedrag wordt in eerste instantie met en door de coach en binnen de ploeg opgelost. Wanneer de ernst van het gedrag of de frequentie van de feiten dit vragen, wordt de clubleiding op de hoogte gesteld. Die stelt een gemandateerde aan, die met alle betrokkenen in gesprek gaat. Iedere betrokkene heeft recht op een gesprek om de eigen situatie te verduidelijken. De gemandateerde handelt in opdracht van het bestuur en zorgt voor een oplossing. Dit kan het opleggen van een sanctie zijn, gaande tot een tijdelijke schorsing of een uitsluiting uit de club. De eindbeslissing hierover wordt genomen in overleg met meerdere bestuursleden.
Wanneer de gemandateerde tot een sanctie besluit, dan wordt het betrokken lid (en/of diens ouders) daarvan in kennis gesteld.
De club besteedt naast het sanctioneren aandacht aan het herstel en pedagogische begeleiding. Na het uitvoeren van de sanctie is de zaak afgesloten.
28. We promoten gezond sporten. Zowel fysiek als psychisch. We vragen om kinderen en jongeren niet te veel onder druk te zetten om te presteren en hen niet met negatieve stress op te zadelen. 29. Dopinggebruik of het gebruik van illegale drugs is absoluut uit den boze.
Wet op de privacy
30. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de wet op de privacy van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
31. De persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, contactgegevens, enz...) van alle leden van de vereniging worden opgenomen in een bestand. Dat is bestemd voor intern gebruik en wordt ter registratie doorgegeven aan de VBL, KAVVV of Parantee.
32. De club heeft het recht om beeldmateriaal (foto’s en video’s) te maken van de door haar georganiseerde activiteiten. Deze foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor publicatie op de website en in andere communicatiemiddelen, als promotie voor onze club of voor andere activiteiten eigen aan onze werking. Indien iemand wenst dat het beeldmateriaal van zichzelf of de eigen kind(eren) niet gebruikt wordt voor deze doeleinden, meldt men dit aan het bestuur.

Tot slot
33. Door de ondertekening van de aanvraag tot aansluiting verklaart het lid zich akkoord met dit huishoudelijk reglement. Hij/zij zal zich dan ook dienovereenkomstig dienen te gedragen.
34. Alle niet in het onderhavige reglement voorziene feiten of voorvallen zullen door het bestuur ad hoc worden opgelost.
35. Het huishoudelijk reglement kan jaarlijks door het bestuur worden gewijzigd.

Contacteer ons

Gembo BBC vzw
Schaapskooi 24
2660 Hoboken
bankrek.: BE95 0688 9650 6258
BTW: BE 0446 742 903
Secretariaat: Mario Siefert
Jeugdwerking: Dennis Yoroz
Webmaster: Wim Smets

Organisaties

Overheidspartners

 

 

Gembo wordt ondersteund door het Topsportfonds van de stad Antwerpen